ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

การจัดการ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *การจัดการ*, -การจัดการ-

การจัดการ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
การจัดการ (n.) administration Syn. การปกครอง, การดำเนินการ
การจัดการการศึกษา (n.) education administration
การจัดการงานบุคคล (n.) personnel management See also: human resource management
การจัดการเงิน (n.) finance See also: public finance
English-Thai: HOPE Dictionary
file managementการจัดการแฟ้มข้อมูลหมายถึงการกำหนดกฎเกณฑ์ต่าง ๆ เพื่อใช้ในกระบวนการที่เกี่ยวกับการสร้างแฟ้มข้อมูล การปรับปรุงแฟ้ม และการเรียกหาข้อมูลมาใช้จากแฟ้ม
administrative(แอดมิน' นิสเทรทิฟว) adj. ซึ่งเกี่ยวกับการจัดการหรือบริหาร (managerial)
arrangement(อะเรนจฺ'เมินทฺ) n. การจัด,การจัดการ,ภาวะที่ถูกจัด,ลักษณะการจัด,การตระเตรียม,เพลงที่ได้มีการปรับปรุงใหม่, Syn. plan,preparation ###A. disarrangement)
data fieldเขตข้อมูลหมายถึง ที่ซึ่งใช้เก็บข้อมูลเฉพาะในโปรแกรมประเภทการจัดการฐานข้อมูล โดยจัดแบ่งให้แต่ละเขตเก็บข้อมูลแต่ละเรื่อง เช่น แบ่งเป็นเขต ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ อายุ เพศ ฯ ถ้าเรานำเขตข้อมูลเหล่านี้หลาย ๆ เขตมารวมกัน จะเรียกว่า "ระเบียน" (record)
dbase(ดีเบส) เป็นชื่อโปรแกรมสำเร็จที่ได้รับความนิยมมากสมัยหนึ่งในด้านการจัดการฐานข้อมูล (database management) ได้รับการพัฒนาติดต่อกันมาหลายรุ่น (version)
dispensationn. การแจกจ่าย,ระบบ,การจัดการ, การยกเว้น,การงด, Syn. dispersion,arrangement
disposal(ดิสโพ'เซิล) n. การจัดวาง,การจัดการ,การจัดวางกำลัง,การกำจัด, Syn. grouping,arrangement
disposition(ดิสโพซิซ'เชิน) n. ความโน้มน้าว,อารมณ์,การจัดการ,การมอบให้
dos(ดอส) ย่อมาจาก disk operating system (ระบบปฏิบัติการแบบใช้จาน) หมายถึง ซอฟต์แวร์ที่ทำงานเกี่ยวข้องกับกับการจัดการควบคุมแผ่นบันทึก (disk) หรือที่เรียกว่าระบบปฏิบัติการ (OS) ดอสที่ใช้เฉพาะกับไมโครคอมพิวเตอร์ (ดอสที่ใช้กับเมนเฟรมก็มี เป็นของบริษัทไอบีเอ็ม)
engineering(เอนจินเนีย'ริง) n. วิศวกรรม,การช่าง, การจัดการ,การวางแผนและควบคุมอย่างชำนิชำนาญ, Syn. maneuvering
extended memory specificaข้อกำหนดหน่วยความจำแบบขยายใช้ตัวย่อว่า XMS (อ่านว่า เอกซ์เอ็มเอส) เป็นมาตรฐานการจัดการเกี่ยวกับหน่วยความจำแบบหนึ่งที่ยอมให้โปรแกรมระบบดอส เข้าถึงส่วนความจำขยายได้ โปรแกรมในดอสที่จัดการเรื่องนี้ มีชื่อว่า Himem.Sys
field(ฟีลดฺ) {fielded,fielding,fields} n. ทุ่ง,ทุ่งนา,ทุ่งกว้าง,เขตเหมืองแร่,สนาม,อาณาจักร,ขอบเขต,พื้น,ลาน vt. เก็บได้ลูก (บอล) ,จับลูกได้ vi. เป็นคนรับลูกในการเล่น (บาสเก็ตบอล,คริคเก๊ต), Syn. area หมายถึง ที่ซึ่งใช้เก็บข้อมูลเฉพาะในโปรแกรมประเภทการจัดการฐานข้อมูล โดยจัดแบ่งให้แต่ละเขตเก็บข้อมูลแต่ละ เรื่อง เช่น แบ่งเป็นเขต ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ อายุ เพศ ฯ ถ้าเรานำเขตข้อมูลเหล่านี้ หลาย ๆ เขตมารวมกัน จะเรียกว่า "ระเบียน" (record)
footworkn. ฟุตเวิร์ค,การใช้เท้า,จังหวะเท้า,การเดินทางด้วยการเดิน,การก้าวเท้า,งานที่ต้องเดิน,วิธีการจัดการ
gantt chartแผนภูมิแกนต์หมายถึง แผนผังคุมกำหนดงาน มักใช้ในด้านการจัดการโครงการ ผังในลักษณะนี้จะแสดงถึงปริมาณงานและกำหนดเวลาที่จะต้องใช้ เพื่อทำงานนั้นให้ลุล่วง
governancen. การปกครอง,การควบคุม,ระบบการจัดการ
handling(แฮนดฺ'ลิง) n.,adj. การสัมผัส,การจับด้วยมือ,การจัดการ,การควบคุม., Syn. touching,manipulation
husbandry(ฮัช'เบินดรี) n. การทำไร่ไถนา,การปศุสัตว์,การเกษตร,การทำฟาร์ม,การจัดการอย่างระมัดระวังและประหยัด,การเคหศาสตร์, Syn. tillage
management(แมน'นิจเมินทฺ) n. การจัดการ,การบริหาร,การควบคุม,การปกครอง,ผู้จัดการ,คณะผู้จัดการ,คณะผู้บริหาร, Syn. government
managerial(แมนนิเจอ'เรียล) adj. เกี่ยวกับผู้จัดการ,เกี่ยวกับการจัดการ.
management information syระบบการจัดการสารสนเทศใช้ตัวย่อว่า MIS อ่านว่า เอ็มไอเอส เป็นวิชาที่ว่าด้วยระบบการจัดการสารสนเทศ มีความหมายกว้าง ๆ ว่าเป็นการนำเอาข้อมูลมาประมวลผลให้เกิดเป็นความหมายที่จะทำให้เข้าใจได้ ซึ่งต้องใช้คอมพิวเตอร์เป็นหลัก เพราะทำได้รวดเร็วและทันต่อเหตุการณ์ เพื่อเสนอให้ผู้บริหารตัดสินใจได้เร็วขึ้น
manipulation(มะนิพ'พิวเล'เชิน) n. การจัดการ,การจับต้อง,การใช้,การยักย้าย,การเปลี่ยนแปลงให้เหมาะสม.
ministration(มินนิสเทร'เชิน) n. การให้ความช่วยเหลือ,การทำหน้าที่เป็นพระ,การจัดการ., See also: ministrative adj.
mis(o) - Pref."เกลียด" เอ็มไอเอส ย่อมาจาก management information system เป็นวิชาที่ว่าด้วยระบบการจัดการสารสนเทศ มีความหมายกว้าง ๆ ว่าเป็นการนำเอาข้อมูลมาประมวลผลให้เกิดเป็นความหมายที่จะทำให้เข้าใจได้ ซึ่งต้องใช้คอมพิวเตอร์เป็นหลัก เพราะทำได้รวดเร็วและทันต่อเหตุการณ์ เพื่อเสนอให้ผู้บริหารตัดสินใจได้เร็วขึ้น
ordination(ออร์ดะเน'เชิน) n. พิธีบวช,การบวช ,การมอบตำแหน่งสมณศักดิ์,การจัดการ,การบันดาล,การแบ่งขั้นตอน,การแต่งตั้ง,การออกคำสั่ง
predisposition(พรีดิสพะซิส'เชิน) n. ความมีใจโน้มเอียง,การจัดการล่วงหน้า.
procuration(โพรเคียวเร'เชิน) n. การจัดหา,การหาผู้หญิงมาเป็นโสเภณี,ตำแหน่งหรืออำนาจหน้าที่ของตัวแทน,สำนักงานตัวแทน,สำนักงานทนายความหรืออัยการ,การจัดการให้คนอื่น
relational operatorตัวดำเนินการสัมพันธ์หมายถึง สัญลักษณ์ =, > หรือ < ซึ่งใช้แทนความหมาย เท่ากับ, มากกว่า น้อยกว่า ที่ใช้ระหว่างตัวแปร 2 ตัว ตัวดำเนินการเหล่านี้ใช้ในการเขียนโปรแกรมตารางจัดการ (spreadsheet) หรือโปรแกรมการจัดการฐานข้อมูล (database management)
resource(รีซอร์ส') n. แหล่งที่มา,หนทาง,วิธีการ,ทรัพย์สมบัติ,ทรัพยากร, See also: resources n. ทรัพยากรของประเทศ,กำลังเงิน,กำลังวัตถุ,ความสามารถในการจัดการกับสถานการณ์ resourceless adj., Syn. resort,means
running(รัน'นิง) n. การวิ่ง,การวิ่งแข่ง,การวิ่งเต้น,การควบคุม,การจัดการ,การเคลื่อนที่,การไหล,ความต่อเนื่องกัน,การเดินเครื่อง adj. วิ่ง,วิ่งแข่ง,เป็นของเหลว,ซึ่งไหล,ปัจจุบัน,เร็ว ๆ นี้,แพร่หลาย,มีอยู่ทั่วไป,ซึ่งต่อเนื่องกัน,ยืดเยื้อ,ระหว่างการวิ่ง,มีหนองไหล,มีของเ
scheme(สคีม) n. แผนผัง,แบบแผน,โครงการ,แผนการ,แผนลับ,กลเม็ด,ระบบการจัดการ,เพทุบาย,แผนร้าย,แผนภาพดวงดาว,แผนภาพอธิบาย,แผนจินตนาการ. vt.,vi. วางแผน,วางผัง,วางแบบแผน,วางโครงการ,ออกอุบาย,วางแผนร้าย, See also: schemer n., Syn. plan
settlement(เซท'เทิลเมินทฺ) n. การจัดการ,การแก้ปัญหา,การชำระหนี้,การชำระบัญชี,การตั้งถิ่นฐาน,การตั้งรกราก,การตั้งหลักฐาน,การตั้งกิจการ,นิคม,อาณานิคม,ชุมชน,การมอบทรัพย์สิน,ทรัพย์สิน,กองทุน,ถิ่นที่อยู่ตามกฎหมาย,การค่อย ๆ จมลง
setup(เซท'อัพ) n. การจัดการ,การตั้งขึ้น,การก่อขึ้น,สิ่งก่อสร้าง,บุคคลที่มีร่างกายแข็งแรง,การดำเนินงานที่ง่าย,สิ่งที่ทำให้เมา,การติดตั้งอุปกรณ์เครื่องมืออะไหล่หรืออื่น ๆ สำหรับงานหนึ่งโดยเฉพาะ,โครงการ, Syn. plan,arrangement,scheme
transaction(แทรนแซค'เชิน) n. การติดต่อ,การจัดการ,การค้า,ธุรกิจ,สิ่งที่จัดการ transactions รายงานการประชุม,บันทึกการประชุม., See also: transactional adj. transactionally adv.
xmsเอกซ์เอ็มเอสย่อมาจาก extended memory specification (ข้อกำหนดหน่วยความจำแบบขยาย) เป็นมาตรฐานการจัดการเกี่ยวกับหน่วยความจำแบบหนึ่งที่ยอมให้โปรแกรมระบบดอส เข้าถึงส่วนความจำขยายได้ โปรแกรมในดอสที่จัดการเรื่องนี้ มีชื่อว่า Himem.Sys
English-Thai: Nontri Dictionary
administration(n) การจัดการ,การปกครอง,การบริหาร
administrative(adj) เกี่ยวกับการจัดการ,เกี่ยวกับการบริหาร
arrangement(n) การจัดการ,การเตรียม,การเตรียมการ
deal(n) การซื้อขาย,การตกลง,การติดต่อ,การจัดการ,ส่วนใหญ่
dispensation(n) การจ่ายยา,การจัดการ,การแบ่งสรร,การให้
disposal(n) การจำหน่าย,การจัดการ,การกำจัด,การจัด,การใช้จ่าย
disposition(n) อารมณ์,การจัดการ,การกำหนด,ความประสงค์,โองการ
execution(n) การบริหารงาน,การดำเนินการ,การปฏิบัติ,การทำให้สำเร็จ,การจัดการ
management(n) การปกครอง,การบริหาร,การจัดการ
manipulation(n) การจัดทำ,การจัดการ,การยักย้าย
misconduct(n) การจัดการผิด,การประพฤติผิด,การผิดประเวณี
misgovernment(n) การปกครองไม่ดี,การจัดการไม่ได้
mismanagement(n) การจัดการไม่ดี,การจัดการผิด
predisposition(n) การจัดการล่วงหน้า,ความมีใจโน้มเอียง
settlement(n) การจัดการ,การตกลงกัน,ถิ่นฐาน,การชำระเงิน,กองทุน,ทรัพย์สิน
supervision(n) การควบคุม,การดูแล,การจัดการ,การอำนวยการ,การตรวจตรา
supervisory(adj) เกี่ยวกับการจัดการ,เกี่ยวกับการควบคุมดูแล,เกี่ยวกับการตรวจตรา
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
file managementการจัดการแฟ้ม [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
managementการจัดการ, การบริหาร, ฝ่ายจัดการ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
task managementการจัดการภารกิจ [ใช้ในโอเอส] [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
EDM (electronic document management)อีดีเอ็ม (การจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
management information system (MIS)ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (เอ็มไอเอส) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
MIS (management information system)เอ็มไอเอส (ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
managementการจัดการ, การบริหาร, ฝ่ายจัดการ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Managing your bossการจัดการผู้บังคับบัญชา [TU Subject Heading]
Merchandisingการจัดการสินค้า [TU Subject Heading]
Resources management การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ [สิ่งแวดล้อม]
Restaurant managementการจัดการร้านอาหาร [TU Subject Heading]
Trustการจัดการทรัพย์สินของผู้อื่น [เศรษฐศาสตร์]
Turf managementการจัดการสนามหญ้า [TU Subject Heading]
Accumulateสั่งสม [การจัดการความรู้]
Acquireการเสาะหา [การจัดการความรู้]
After Action Reviewการทบทวนหลังทำงาน หรือหลังปฏิบัติ [การจัดการความรู้]
Before Action Reviewการเตรียมความพร้อมก่อนการทำงาน หรือก่อนปฏิบัติ [การจัดการความรู้]
Blogบล็อก, บล็อก เป็นคำผสมจากคำว่า Web และ Log [การจัดการความรู้]
Brainstormการระดมสมอง [การจัดการความรู้]
Chief Change Officerผู้นำในการบริหารความเปลี่ยนแปลง [การจัดการความรู้]
Chief Information Officerผู้บริหารด้านสารสนเทศ [การจัดการความรู้]
Combinationการผนวกความรู้, การที่นำความรู้ที่ขัดแจ้งต่่างที่ได้เรียนรู้มา และนำไปสร้างเป็นความรู้ที่ชัดแจ้งใหม่ โดยต่อยอดความรู้เดิมหรือความรู้ใหม่ [การจัดการความรู้]
Communal Forest or Village Woodlot ป่าชุมชน พื้นที่ป่าไม้ที่จัดแบ่งหรือกำหนดไว้ให้เป็น ของชุมชน มีการจัดการโดยชุมชนและเพื่อชุมชน จะได้นำไปใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน และถาวรตามกฎเกณฑ์ที่ชุมชนได้กำหนดไว้ พื้นที่ป่าไม้สำหรับชุมชนนี้อาจเป็นป่าธรรมชาติ หรือป่าปลูกก็ได้ ป่าชุมชนมีองค์ประกอบสำคัญอยู่ 3 อย่าง คือ ชุมชน (รวมบุคคลที่รวมกันขึ้นเป้นชุมชนด้วย) ป่าไม้และการเกษตร นอกจากนี้ป่าชุมชนยังเป็นเครื่องมือในการพัฒนาสังคมตามหมู่บ้านในชนบท โดยแยกเป็นหมู่บ้านไปและพิจารณาถึงความต้องการของราษฎรเป็นส่วนรวมของหมู่ บ้านนั้นๆ เป็นพื้นฐาน [สิ่งแวดล้อม]
Competencyขีดความสามารถ [การจัดการความรู้]
Decentralized catalogingการวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศแบบกระจายการวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศแบบกระจาย เป็นการจัดการงานวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศไว้ตามหน่วยงานต่างๆ ภายใต้สังกัดเดียวกัน กล่าวคือ หอสมุดกลาง และห้องสมุดคณะ ห้องสมุดสถาบัน ต่างก็ทำหน้าที่ตั้งแต่การจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ การวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ และการให้บริการ
Dialogueการสนทนาแลกเปลี่ยน [การจัดการความรู้]
Empowerment evaluationการประเมินเพื่อส่งเสริมความสำเร็จ [การจัดการความรู้]
Explicit knowledgeความรู้ที่อยู่ภายนอก, ความรู้ที่สามารถรวบรวมและถ่ายทอดออกมาในรูปแบบต่างๆ ได้ เช่น หนังสือ คู่มือ ตำรา เอกสารต่างๆ คนทั่วไปสามารถเข้าถึงความรู้ประเภทนี้ได้ง่าย [การจัดการความรู้]
Informaticsสนเทศศาสตร์ [การจัดการความรู้]
Innovative Organizationองค์การแห่งนวัตกรรม [การจัดการความรู้]
Interactionการปฏิสัมพันธ์ [การจัดการความรู้]
Just-in-timeการเรียนรู้แบบทันเวลา [การจัดการความรู้]
Knowledgeความรู้ [การจัดการความรู้]
Learning การเรียนรู้ [การจัดการความรู้]
Management information systemระบบสารสนเทศเืพื่อการจัดการ [เทคโนโลยีการศึกษา]
Measurementการวัดผล [การจัดการความรู้]
Merchant bankingวาณิชธนกิจ ธุรกรรมทางการเงินที่ให้บริการโดยธนาคารการลงทุนธุรกรรมทางการเงินที่ให้บริการโดย investment banker (ธนาคารการลงทุน) เช่น การให้บริการปรึกษาและเจรจาต่อรองแก่ลูกค้า ที่ต้องการควบรวมกิจการหรือซื้อกิจการ รวมถึงบริการจัดการลงทุนในหลักทรัพย์ให้ลูกค้า เป็นต้น [ตลาดทุน]
ISO 14000มาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม มาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม ในฐานะที่เป็นบรรทัดฐานสำหรับแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมทั่วโลก โดยให้ ISO 14000 อยู่ในความดูแลรับผิดชอบขององค์การระหว่างประเทศ ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐาน (International Organization for Standardization : ISO) ซึ่งมีสำนักงานใหญ่อยู่ที่นครเจนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ [สิ่งแวดล้อม]
KM Assessment Toolเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินองค์กรตนเองในเรื่องการจัดการความรู้เป็นเครื่องมือชนิดหนึ่งที่ใช้ในการประเมินองค์กรตนเองในเรื่องการจัดการ ความรู้ และให้ข้อมูลกับองค์กรว่ามีจุดอ่อน-จุดแข็ง / โอกาส-อุปสรรค ในการจัดการความรู้เรื่องใดบ้าง หนึ่ง เพื่อให้ทราบถึงจุดอ่อน - จุดแข็ง / โอกาส-อุปสรรค ที่จะเป็นปัจจัยสำคัญต้องปรับปรุง-รักษา ไว้/พัฒนา ให้การจัดการความรู้บรรลุผลตามเป้าหมาย ( KM Desired State) [การจัดการความรู้]
Occupation Health and Safety Management System (Thailand)มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย [TU Subject Heading]
Pillar of knowledge managementเสาหลักของการจัดการความรู้K. Wiig ได้แบ่งองค์ประกอบเป็น 3 กลุ่ม โดยแต่ละเสาประกอบด้วยกิจกรรมต่างๆ เพื่อให้เกิดวงจรความรู้ครบถ้วน ตั้งแต่ การสร้าง (Create) การนำเสนอ (Manifest) การใช้ (Use) และการถ่ายทอด (Transfer) ความรู้ [การจัดการความรู้]
Processกระบวนการ [การจัดการความรู้]
Provident fundกองทุนสำรองเลี้ยงชีพกองทุนสะสมสำหรับลูกจ้างเมื่อออกจากงาน กองทุนนี้จะสะสมเงินเข้ากองทุนเป็นรายเดือน โดยส่วนหนึ่งเป็นการหัก สะสมมาจากเงินเดือนของลูกจ้างและอีกส่วนหนึ่งเป็นเงินสมทบของฝ่ายนายจ้าง เพื่อให้เกิดประโยชน์งอกเงยแก่กองทุนอย่างมีประสิทธิภาพ และจำกัดความเสี่ยง ทางการได้กำหนดขอบเขตการลงทุนของกองทุน และกำหนดสัดส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทต่าง ๆ ไว้ การลงทุนของกองทุน จะต้องอยู่ภายใต้การจัดการของสถาบันการเงิน ที่ได้รับใบอนุญาตจัดการกองทุนส่วนบุคคล [ตลาดทุน]
Receiverผู้รับสาร [การจัดการความรู้]
Reflective learningการเรียนรู้แบบพินิจพิเคราะห์ [การจัดการความรู้]
Rewardการให้รางวัล [การจัดการความรู้]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
arrangement (n.) การจัดการ
conduct (n.) การจัดการ Syn. mange
conductibility (n.) การจัดการ See also: การควบคุม Syn. management, guidance
disposition (n.) การจัดการ See also: การควบคุม
management (n.) การจัดการ See also: การบริหาร, การควบคุม, การปกครอง Syn. administration, supervision
managerialism (n.) การจัดการ See also: งานของผู้จัดการ, ลักษณะของการจัดการ
managership (n.) การจัดการ
settlement (n.) การจัดการ See also: การแก้ปัญหา} การทำข้อตกลง, ข้อตกลง Syn. arrangement, contract, covenant
setup (n.) การจัดการ See also: การตั้งขึ้น, สิ่งก่อสร้าง Syn. arrangement, organization
maladministration (n.) การจัดการที่ไม่ดีหรือไม่ซื่อสัตย์ See also: การปรับตัวไม่ดี, การจัดการไม่มีประสิทธิภาพ Syn. mismanagement, misrule
running (n.) การจัดการธุรกิจ Syn. administration, management
mismanagement (n.) การจัดการผิด Syn. confusion, maladministration
mishandling (n.) การจัดการผิดพลาด See also: การจัดการไม่มีประสิทธิภาพ, การทำลวกๆ Syn. abuse
organization (n.) การจัดการอย่างเป็นระบบ Syn. management, organizing
organization (n.) การจัดการอย่างเป็นระบบ Syn. management, organizing
organizing (n.) การจัดการอย่างเป็นระบบ Syn. management
organizing (n.) การจัดการอย่างเป็นระบบ Syn. management
manageability (n.) การจัดการได้ See also: การควบคุมได้
database management system (n.) ระบบการจัดการฐานข้อมูล (ทางคอมพิวเตอร์)
editor (n.) โปรแกรมการจัดการข้อมูล (ของคอมพิวเตอร์)
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I was thinking about redoing my will-- you know, setting up a college savings account.ฉันคิดไว้ว่า การเติมเต็มของฉันจะ-- คุณก็รู้ การจัดการ บัญชีออมทรัพย์มหาลัย
I tell you what. You've got yourself a deal. You start tomorrow.ฉันบอกคุณว่า คุณได้มีตัวเอง การจัดการ คุณเริ่มต้นในวันพรุ่งนี้ หกอักษรศาสตรมหาบัณฑิต
A deal. We need a deal, right?การจัดการ เราจำเป็นต้อง จัดการที่ดีใช่มั้ย?
Dealing with citizen disobedience.การจัดการกับการละเมิดพลเมือง.
Taking out Brother Sam would be a good way to boost his cred as shot caller.การจัดการกับหลวงพี่แซม น่าจะเป็นวิธีที่ดี... ที่จะยกระดับ ความน่าเกรงขามของตัวเอง
To take him down, you would need irrefutable proof that he's responsible for the President's condition.การจัดการกับเขา คุณต้องหลักฐานที่ปฏิเสธไม่ได้ ว่าเขามีส่วนเรื่องการเจ็บป่วยของท่านปธน.
Managing this many children isn't easy.การจัดการกับเด็กเยอะขนาดนั้น มันไม่ง่าย
This is Bell Four Delta Chaz requesting landing. We've been rerouted due to the earthquake.การจัดการการบินที่เราขอ ได้รับอนุญาตให้ลงจอดหลังเกิดแผ่นดินไหว.
His organization and attention to detail suggests some sort of bigger plan.การจัดการของเขาและการใส่ใจในรายละเอียด บ่งบอกว่ามีแผนที่ใหญ่กว่านี้
The last administration made it perfectly clear.การจัดการครั้งที่แล้ว ผมว่ามันชัดเจนอยู่แล้วนะ
Anger management, control.การจัดการความโกรธควบคุม
Running the same real estate scam your old man buried some years back.การจัดการธุรกิจ ใช้เล่ห์อุบายโกงอสังหาริมทรัพย์ที่ดิน ที่พ่อนายปิดคดีนี้ไปแล้ว หลายปีให้หลังมาแล้ว
Dealing with problems ain't my job no more.การจัดการปัญหาไม่ใช่งานผมอีกแล้ว
Centralized management of each country's satellites... along with the proposed system of information sharing... could be a first step towards fulfilling the wishes of those who long for peace... in our postwar society.การจัดการรวมอำนาจไว้ที่ศูนย์กลางของดาวเทียมแต่ละประเทศ... ...ตลอดด้วยการเสนอระบบการแลกเปลี่ยนข้อมูล... ...จะเป็นก้าวแรกไปสู่ความสมหวัง ที่ผู้รอคอยสันติสุขปรารถนา
The actual management for this resort is actually Han Tae Wan.การจัดการรีสอร์ทจริงๆแล้วเป็นของประธานฮัน แทวอน
Excessive educational management kills the good will of teachersการจัดการศึกษาที่มากเกินไป จะฆ่าครูที่ดี
Management means making tough decisions.การจัดการหมายถึง การตัดสินใจ
Management keeps things running smooth, which is nice.การจัดการเก็บสิ่งที่ทำราบรื่น ซึ่งเป็นสิ่งที่ดี
An oganization for a new world orderการจัดการเพื่อจัดระเบียบโลกใหม่
Time manipulation is not a precise science.การจัดการเวลาไม่ใช่วิทยาศาสตร์
Organised sport is very popular.การจัดการแข่งขันกีฬา ก็เป็นที่นิยม
Scheming and manipulating.การจัดการและวางแผนหลอกลวง
Well, operation Tyler hit a bit of a speed bump and--การจัดการไทเลอร์มีปัญหานิดหน่อย
In easy to handle denominational nuggets.ในง่ายต่อการจัดการนักเก็ตนิกาย ไม่มีเครื่องหมาย
We are going onto the wily Pathan and the use of anti-gas carpet.เป็นเขี้ยวลากดินปาทานตามมา ด้วย การใช้และการจัดการของพรม ป้องกันก๊าซ
Sonny was hot for my deal, wasn't he?ซันนี่เป็นร้อนสำหรับการจัดการของฉันไม่ได้เขา?
Now, ladies and gentlemen, it is the distinct pleasure of the management... to present to you the evening's star attraction.ตอนนี้สุภาพบุรุษและสตรีกับมีความปิติยินดีกับการจัดการ ให้มีการแสดงที่พิเศษ
We trust you found the settlement satisfactory.เราไว้ใจว่าคุณจะหาพบ การจัดการได้รับความพอใจหรือไม่
I wonder why the Pentagon would send a full bird Colonel to handle this?ผมสงสัยว่าทำไมเพนตากอนจะ ส่งพันเอกนกเต็มในการจัดการนี้
You don't seem to want to accept the fact that you're dealing with an expert in guerilla warfare.คุณจะไม่ยอมรับความจริงที่ว่า คุณ การจัดการกับความเชี่ยวชาญในการรบแบบกองโจร
And in six months, he has managed to grasp the rudiments of the language.และในหกเดือนเขามีการจัดการ ที่จะเข้าใจพื้นฐานของภาษา
Uh, we've managed to secure three seats, but there might be a slight inconvenience as you will be riding on a cargo full of live poultry.เอ่อเราได้มีการจัดการเพื่อรักษาความปลอดภัยสามที่นั่ง แต่อาจจะมีความไม่สะดวกเล็กน้อย ในขณะที่คุณจะได้รับการขี่บนเรือบรรทุกสินค้าเต็มรูปแบบของสัตว์ปีกสด
Merely, that you were all meeting to discuss our little financial arrangements.คิดหรือว่าพวกคุณมาเจอกัน เพื่อจะหารือเกี่ยวกับเรื่องการจัดการเงิน
I don't approve of murder, but it seems to me you've done the world a public service by ridding it of an appalling blackmailer and his disgusting informers.ผมไม่เห็นด้วยกับการฆาตกรรม แต่มันดูเหมือนว่าคุณได้ทำ เหมือนเป็นบริการ โดยการจัดการคนแบล็กเมล์ แล้วผู้สมรู้ร่วมคิดของเขา
Goes to the Cornell School of Hotel Management.ไปเรียนที่ คอร์เนลล์ สาขาโรงแรม และการจัดการ
What kind of a deal?สิ่งที่ชนิดของการจัดการ?
If you expect me to be his punching bag, you can forget about our deal.แต่ถ้าคุณคาดหวังว่าฉันจะเป็นกระสอบทรายของเขาคุณสามารถลืมเกี่ยวกับการจัดการของเรา
I n any case, at the next executive council meeting, your poor management of this last incident will be called into question.ในกรณีอื่นๆ,ที่ประชุมคณะบริหารคราวหน้า ความไม่มีฝีมือในการจัดการของคุณจาก เหตุการณ์ล่าสุดที่ผ่านมา จะถูกหยิบยกขึ้นมาตั้งคำถาม
Ask the Colonel for clearance to fire!ถามท่านผู้พันสำหรับ การจัดการกับไฟนั่น
We have a deal. I expect you to honour that deal.เรามีการจัดการ ฉันหวังว่าคุณจะให้เกียรติข้อตกลงที่

การจัดการ ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
運営[うんえい, un'ei] Thai: การจัดการ English: management

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า การจัดการ
Back to top