ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

กรีด

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *กรีด*, -กรีด-

กรีด ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
กรีด (v.) slit See also: cut, slash
กรีด (v.) whet See also: sharpen Syn. ลับ (มีด)
กรีด (v.) scratch See also: scrape Syn. ขีด, ข่วน
กรีด (v.) scrape See also: graze Syn. ครูด
กรีด (v.) scream See also: screech, shriek Syn. หวีด, กรีดร้อง
กรีดกราด (adv.) shriekingly Syn. กรี๊ด
กรีดกราด (v.) shriek See also: scream Syn. กรี๊ดกร๊าด
กรีดกราย (adv.) swagger See also: move slowly, strut, walk gracefully Syn. นวยนาด, เยื้องกราย, ลอยชาย
กรีดนิ้ว (v.) gesture with the fingers
กรีดร้อง (v.) scream See also: shriek, squall, screech, yell, bawl, cry Syn. กรีด
กรีดเลือด (v.) draw blood See also: slash, cut Syn. กรีด
English-Thai: HOPE Dictionary
agreed(อะกรีดฺ') adj. ซึ่งตกลงกันแล้ว
crinite(ไคร'ไนทฺ) vt.,n. (การ) จีบ,ทำให้เป็นลอน,ม้วนผม,ทำให้ย่น,ถักให้เป็นฝอย,กรีดให้ย่น,ยับยั้ง,ขัดขวาง
greed(กรีด) n. ความตะกละ,ความโลภ,ความอยากได้, Syn. avidity ###A. generosity
greedy(กรีด'ดี) adj. ตะกละ,ละโมบ,โลภ,อยากได้., See also: greedily adv. greediness n., Syn. covetous
griddle(กรีด'เดิล) n. กะทะก้นแบนมีที่ถือสำหรับปิ้งขนมหรืออาหาร,ผิวหน้าร้อน และแบนของภาชนะสำหรับหุง ต้ม ปิ้งหรือทอดอาหาร
heresiarchn. ผู้นำความคิดเห็นนอกรีด
ironing(ไอ'เอิร์นนิง) n. การรีดผ้า,การรีดด้วยเตารีด,สิ่งที่ถูกรีด
lance(ลานซฺ) n. หอก,ทวน,ทหารหอก,ทหารทวน,หลาว,ฉมวก,มีดผ่าตัดขนาดเล็กชนิดหนึ่ง. vt. กรีด, Syn. spear
lancet(ลาน'ซิท) n. มีดผ่าตัดสำหรับกรีด เป็นมีดสองคมปลายแหลมขนาดเล็ก
laudryman(ลอน'ดรีเมิน,ลาน-) n. คนซักรีดที่เป็นชาย,คนเก็บและส่งเสื้อผ้าซักรีด, See also: laundrywoman n. ดูlaudryman pl. laudrymen
launder(ลอน'เดอะ) {laundered,laundering,launders} vt. ซักเสื้อผ้า,ซัก,ซักรีด,ปิดบังแหล่งที่มาของเงิน. vi. ซัก,ซักรีด,ทนต่อการซักรีด. n. ทางน้ำแร่ หรือกากแร่ในน้ำ., See also: launderability n. ดูlaunder launderable adj. ดูlaunder
pluck(พลัค) vt. ดึง,เด็ด,ถอน,เก็บ,ปล้น,ปอกลอก,ดีดหรือกรีด (นิ้ว) ,ไม่ให้สอบผ่าน,ทำให้สอบตก. vi. ดึง,เด็ด,เก็บ,ฉวย., See also: pluckup ถอนราก. n. การดึก,การเด็ด,การถอน,การเก็บ,เครื่องในสัตว์ (หัวใจ,ตับ,ปอด) ความกล้าหาญ,เครื่องมือที่ใช้ดีดสายเครื่องดนตรี,การ
rip(ริพ) vt.,n. (การ) ตัด,ฉีก,ผ่า,ชำแหละ,กรีดขาด,คว้าน,เลื่อย,ส่วนที่ตัดหรือผ่าออก, See also: rippable adj.
rive(ไรฟว) {rived,riven/rived,riving,rives} vt. ฉีก,ฉีกขาด,ผ่า,คว้าน,เจียน,กรีดออก,งัด,หัก,ทำให้กลัดกลุ้มใจ vi. ฉีก,แยก,ผ่า, Syn. rend apart,harrow
scarify(สแค'ริไฟ) vt. กรีด,ผ่าตื้น ๆ ,วิจารณ์อย่างรุนแรง,เร่งการงอกของเมล็ดโดยการกรีดผิวเมล็ด, See also: scarifier n.
scotch(สคอทชฺ) vt. ตัด,เฉือน,กรีด,บาด,ทำให้เจ็บ,ทำให้บาดเจ็บ,หยุด,กำจัด,ขจัด,หยุดยั้ง,อุด, Syn. quash,suppress,hinder
shriek(ชรีค) vi.,n. (การ,เสียง) ร้องกรีด,ร้องหวีด,ร้องเสียงหลง,หัวเราะเสียงหลง. vt. ทำให้เกิดเสียงร้องดังกล่าว., See also: shrieker n. shriekingly adv.
shrill(ชริล) adj.,vi,vt.,n.,adv. (ร้อง) เสียงแหลม,เสียงกรีดร้อง,เสียงหลง,เสียงสูง,ซึ่งทำให้เกิดเสียงดังกล่าว,รุนแรง,เศร้าโศก,โหยหวน., See also: shrillness n. shrilly adv.
wash(วอช) vt. vi. ล้าง,ชะล้าง,ซัก,ซักล้าง,ซัด,เซาะ,สระ (ผม) ,กลั้ว,โกรก,ทำให้บริสุทธิ์,ทำให้ชื้น,ทำให้เปียก n. การล้าง,การซัก,เสื้อผ้าที่ซัก,น้ำยาซักล้าง,น้ำยาสระผม,ระลอก,น้ำบ้วนปาก,น้ำเสียจากครัว,ร้านซักรีด adj. ซักได้โดยไม่หดและสีไม่ตก -Phr. (wash up ล้างหน้า)
English-Thai: Nontri Dictionary
launder(vt) ซักฟอก,ซักรีด,ซักเสื้อผ้า
laundry(n) เสื้อผ้าที่ซักฟอก,ร้านซักรีด
laundryman(n) คนซักรีดผู้ชาย
rive(vt) ผ่า,ทำให้แยก,เจียน,ฉีก,กรีด
scarify(vt) ผ่า,กรีด
scream(vi) ร้องลั่น,กรีดร้อง,หัวเราะลั่น,พูดเสียงดัง
screech(vi) ส่งเสียงแสบแก้วหู,กรีดร้อง
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
abortionistนักรีดลูก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
blueprint paperกระดาษพิมพ์เขียว, กระดาษที่ฉาบด้วยสารผสม ซึ่งมีส่วนประกอบของเฮกซาไซยาโนเฟอเรต (III) ไอออนและไอร์ออน (III) ไอออน เมื่อถูกแสงแดดไอร์ออน (III) ไอออนจะถูกรีดิวซ์โดย ซิเตรตไอออนได้เป็นสารสีน้ำเงิน ซึ่งจะทำให้ติดคงทนเมื่อล้างด้วยน้ำ ใช้ในการอัดสำเนาแบบแปลนก่อสร้าง [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Incisionรอยกรีด, การผ่า, การกรีด, การเลือกลงรอยผ่า [การแพทย์]
Laundryการซักรีด [TU Subject Heading]
tappingการกรีดยาง, การกรีดผิวของต้นยางพาราเป็นแนวทแยงลงจากซ้ายมาขวา เพื่อให้น้ำยางซึมออกมาค่อย ๆ ไหลลงสู่ภาชนะรองรับ การกรีดยางมักทำตอนเช้าตรู่ เพราะมีน้ำยางไหลออกมามากกว่าตอนสาย [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
scream (vt.) กรีดร้อง See also: กรีดเสียง, ร้องกรี๊ด, ตะโกน, แผดเสียง, ตะเบ็งเสียง
scream (vi.) กรีดร้อง See also: กรีดเสียง, ร้องกรี๊ด, ตะโกน, แผดเสียง, ตะเบ็งเสียง
shriek (vi.) กรีดร้อง See also: ส่งเสียงร้องแหลมดัง, หวีดร้อง Syn. scream, screech
squall (vi.) กรีดร้อง See also: ร้องลั่น Syn. cry, yell
squeak out (phrv.) กรีดร้อง See also: เปล่งเสียงสูง
yell (vi.) กรีดร้อง See also: ร้องลั่น Syn. cry
shriek with (phrv.) กรีดร้องด้วย Syn. scream with
scream with (phrv.) กรีดร้องด้วย (เสียงหัวเราะหรือความเจ็บปวด) Syn. shriek with
shriek out (phrv.) กรีดร้องออกมา See also: หวีดร้อง Syn. scream out
scream for (phrv.) กรีดร้องเพื่อ See also: ส่งเสียงร้องดังแหลมเพื่อ
do up (phrv.) ซักรีด (เสื้อผ้า)
launder (vi.) ซักรีด See also: ซัก
launder (vt.) ซักรีด See also: ซัก Syn. cleanse, wash and iron
laundress (n.) คนซักรีดผ้าที่เป็นหญิง Syn. laundry woman
laundry (n.) กิจกรรมซักรีดเสื้อผ้า
laundry (n.) ร้านซักรีดเสื้อผ้า
laundry woman (n.) คนซักรีดผ้าที่เป็นหญิง
laundryman (n.) คนซักรีดที่เป็นชาย See also: คนเก็บและส่งเสื้อซักรีด
laundrywoman (n.) คนซักรีดผ้าที่เป็นหญิง Syn. laundress
sashay (vi.) เดินกรีดกราย
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Vicodin-popping wrist cutters at school.ติดยาแก้ปวด กรีด ข้อมือที่โรงเรียน
Slit his wrist, did a little self-surgery, turned himself into a eunuch, right?กรีดข้อมือ ทำศัลยกรรมให้ตัวเอง ผันตัวเองไปเป็น ขันที ถูกไม๊ครับ
Cut along the ventral side from the pelvic to the pectoral girdle.กรีดตามรอยช่องท้องจากหัวเหน่า ไปที่หน้าอก
(TIRES SCREECH, ENGINE RACES)กรีดยางแข่งเครื่องยนต์)
Screaming, crying, covered in crap?กรีดร้อง ร้องไห้ ตัวเลอะไปหมด
My friends.กรีดร้อง เพื่อนๆของฉัน
(SCREAMING) (BIRD COOING)กรีดร้อง) BIRD อ้อแอ้)
(SCREAMING) (KATHY CRYING)กรีดร้อง) KATHY ร้องไห้)
A SELVAHEMA presentationกรีดร้อง) ภาษาอังกฤษ - สหรัฐ
(SCREAMING) (MICROWAVE BEEPS)กรีดร้อง) องไมโครเวฟ)
(SCREAMING) (GASPS)กรีดร้อง) อ้าปากค้าง)
It screams like an abattoir full of retarded children and the night reeks of fornication and bad consciences.กรีดร้องราวกับโรงฆ่าสัตว์ ที่เต็มไปด้วยเด็กปัญญาอ่อน คลุ้งไปด้วยกลิ่นโลกีย์และมโนธรรมอันเลวทราม
To run screaming and never return.กรีดร้องวิ่งออกไปและไม่กลับมาอีก
Scream. Let it out. We're on an abandoned farm.กรีดร้องออกมาก เราอยู่แถวโรงนาร้าง
Screaming his head off, I don't know,กรีดร้องออกมาไหม ผมไม่รู้
(MUFFLED SCREAMING AND GRUNTING)กรีดร้องอู้อ และ grunting)
[Is creaming, frantic cries of the clerics]กรีดร้องเสียงร้องโวยวายจากบวช
Scream what I told you to scream!กรีดร้องเหมือนที่ฉันบอกให้เธอกรีดร้อง!
Inside of me.กรีดร้องในร่างกายฉัน
You make a deep sIit down the back of the bird all the way from the neck down to the tail to expose the backbone.กรีดลึกๆลงไป ที่หลังของเป็ด เรื่อยไปตั้งแต่คอจนถึงหาง จนเห็นกระดูกสันหลัง
What? Bloodletting?กรีดเลือดออกเนี่ยนะ?
Cutting is the only thing that makes me feel good about myself.กรีดเลือดเป็นอย่างเดียวที่ ทำให้หนูรู้สึกดีกับตัวเอง
To whiten my hair, a scream of fright.ขาวผมของฉันกรีดร้องตกใจ
These are all we have left to imagine a night of piercing cries, of checking for lice, of chattering teeth.เหลืออยู่แค่นี้ ให้เราระลึกถึง เสียงกรีดร้อง ที่บาดลึกยามค่ำคืน การกำจัดเหลือบไร การคุยกันอื้ออึง
The woman across the street testified that the moment after she saw the killing, that is, a moment after the train went by, she screamed, and then went to telephone the police.ผู้หญิงข้ามถนนเบิกความว่าขณะนี้หลังจากที่เธอเห็นฆ่า นั่นคือช่วงเวลาหลังจากที่รถไฟผ่านไป เธอกรีดร้องและจากนั้นเดินไปที่โทรศัพท์ตำรวจ
Now, the boy certainly must have heard the scream.ตอนนี้เด็กแน่นอนต้องเคยได้ยินเสียงกรีดร้อง
Two things. One: He may not have heard the scream.สองสิ่ง หนึ่งเขาอาจจะไม่เคยได้ยินเสียงกรีดร้อง บางทีมันอาจจะไม่ได้ดังมาก
He lived in a neighbourhood where screams were commonplace.เขาอาศัยอยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงที่เสียงกรีดร้องเป็นเรื่องธรรมดา
Didn't hear the scream, did run out in a panic, calmed down later and came back for the knife, risking being caught by the police.ไม่ได้ยินเสียงกรีดร้องที่ไม่วิ่งออกไปด้วยความตื่นตระหนก, สงบลงต่อมาและกลับมามีดเสี่ยงต่อการถูกจับโดยตำรวจ
Did hear the scream, didn't hear it - what difference does it make?ไม่ได้ยินเสียงกรีดร้องที่ไม่ได้ยินมัน - สิ่งที่แตกต่างไม่ได้ทำให้?
When he's in bed, he heard the body hit the floor, heard the woman scream, got to his front door as fast as he could, heard somebody running and assumed it was the boy.เมื่อเขาอยู่ในเตียงเขาได้ยินร่างกายกระแทกพื้น, ได้ยินเสียงกรีดร้องของผู้หญิงที่ได้รับไปที่ประตูหน้าของเขาให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้ ได้ยินคนที่ทำงานและคิดว่ามันเป็นเด็ก
I want rustlers, cutthroats, murderers, bounty hunters desperados, mugs, pugs, thugs, nitwits, half-wits, dimwits vipers, snipers, con men, Indian agents, Mexican bandits muggers, buggerers, bushwackers, hornswagglers horse thieves, bull dykes, train robbฉันต้องการโจรปล้นวัว พวกปาดคอ ฆาตกร นักล่าค่าหัว พวกนอกกฏหมาย พวกรีดไถ นักมวย นักเลง พวกสารพัดพิษ พวกซุ่มยิง พวกต้มตุ๋น สายสืบอินเดียนแดง โจรเม็กซิกัน
By the time we got to him, he was just sitting there trying to scream with his face ripped off.กระจกหน้ารถ ตามเวลาที่เรามี ให้กับเขา, เขาเป็นแค่นั่งอยู่ที่นั่น พยายามที่จะกรีดร้องด้วยความ ใบหน้าของเขาฉีกออก
He's laying there and he's fucking screaming, there's pieces of him all over me!เขาการวางและเขาก็เย็ดกรีดร้อง มี ชิ้นส่วนของ เขา คือทั้งหมดที่ ข้าพระองค์แล้ว !
You got the Joint Chiefs screaming about Russian satellites with anti-missile lasers.ตอนนี้คุณได้ร่วมของหัวหน้า กรีดร้องเกี่ยวกับ ดาวเทียมรัสเซียด้วยเลเซอร์ ป้องกันขีปนาวุธ เกี่ยวกับมัน ดังนั้นเราจึงต้องส่ง ได้
I had to stop her from screaming.ฉันจะต้องหยุดเธอ ไม่ให้กรีดร้อง
Why were you screaming in here all by yourself?ทำไมคุณกรีดร้องตอนที่คุณอยู่นี่คนเดียวล่ะ?
"Well, I had to stop her screaming.""ฉันจะต้องหยุดเธอ ไม่ให้กรีดร้อง"
Then, more screaming.จากนั้น ก็มีเสียงกรีดร้องขึ้นมา
Because she was with us all in the billiard room doorway while Yvette was screaming, don't you remember?เพราะเธออยู่กับพวกเรา กับทุกคนในห้องบิลเลียด ตอนที่อีเว็ตต์กรีดร้อง คุณจำไม่ได้เหรอ?

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า กรีด
Back to top