ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

zest

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *zest*, -zest-

zest ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
zest (n.) ความสนุกสนาน See also: ความเข้มข้น, ความอร่อย Syn. gusto, enjoyment
English-Thai: HOPE Dictionary
zest(เซสทฺ) n. ความสนุก,ความมัน,ความเร่าร้อน,ความมีรสชาติ,สิ่งที่ทำให้สนุกหรืออร่อยหรือมีรสชาติ., See also: zesty adj., Syn. taste
zestful(เซสทฺ'ฟูล) adj. สนุก,มัน,อร่อย,เร่าร้อน,กระตือรือร้น,มีรสชาติ., See also: zestfully adv. zestfulness n., Syn. thrilling
English-Thai: Nontri Dictionary
zest(n) ความยินดี,ความกระตือรือร้น,ความสนุก,ความมีรสชาติ,ความเอร็ดอร่อย
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
To add zest to the drink, first I put in some vanilla extract... then, of course, some egg yolks, and then, I have a secret ingredient.โอ้ ไม่ เพื่อเพิ่มรสชาติในการดื่ม ขั้นแรกผมสกัดวนิลาลงไป ตามด้วยไข่แดง และสูตรลับของผม
Which is why you're here... to prove that sprig of zest you feel is from saving Abigail, not from killing her dad.ซึ่งเป็นเหตุผลที่คุณมาที่นี่... เพื่อพิสูจน์ว่าไอ้ความรู้สึกดี ที่คุณมี มันเป็นเพราะคุณได้ช่วยอบิเกล ไม่ใช่เพราะคุณฆ่าพ่อเธอ
I didn't feel a sprig of zest when I shot Eldon Stammets.ผมไม่รู้สึกดี ตอนยิงเอลดอน สแตมเม็ตตส์
She love my heftiness She love my zestinessเธอรักที่ฉันล่ำบึ้ก เธอรักที่ฉันเฮฮา
I have this fantasy that she comes for dinner and I show her my new lemon zester.ฉันอยากจะให้เธอมาดินเนอร์ ฉันจะได้โชว์มีดปอกผิวมะนาวอันใหม่น่ะ
Only instead of Zest, Jeff, one member of our study group has...เพียงแต่ไม่ใช่ Zest เจฟ หนึ่งในสมาชิกกลุ่มติวของเรามีแนวโน้ม...
Would you like coconut-coffee, chocolate-curry, or blueberry-lemon zest?คุณจะลอง รสกาแฟมะพร้าว,ชอกโลแลตเชอรี่, หรือบลูเบอรรี่เลมอน?

zest ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
热心[rè xīn, ㄖㄜˋ ㄒㄧㄣ, 热心 / 熱心] enthusiasm; zeal; zealous; zest; enthusiastic; ardent; warmhearted

zest ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
柚子胡椒;ゆず胡椒[ゆずこしょう;ゆずごしょう, yuzukoshou ; yuzugoshou] (n) condiment paste made from yuzu zest and chile peppers
もりもり[, morimori] (adv,n) (on-mim) swelling; someone full of zest; gusto
趣の有る;趣のある[おもむきのある, omomukinoaru] (exp) zestful; tasteful; elegant

zest ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เอร็ดอร่อย[adj.] (aret-arøi) EN: delicious ; tasty ; nice to eat ; zestful ; yummy ; delectable FR: délicieux ; savoureux ; succulent

zest ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Lust {f}zestfulness
verwahrlost; schäbig; abgenutzt {adj} | verwahrloster; schäbiger; abgenutzter | am verwahrlosesten; am schäbisten; am abgenutzestenmangy | mangier | mangiest
stolz (auf); hochmütig {adj} | stolzer | am stolzestenproud (of) | prouder; more proud | proudest; most proud
Entfernung {f} | aus kürzester Entfernung | auf nahe Entfernungrange | at point-blank range | at close range
kurz; stummelig {adj} | kürzer | am kürzestenstubby | stubbier | stubbiest
Tatendrang {m}zest for action
gereizt; heftig {adj} | gereizter; heftiger | am gereizesten; am heftigstentesty | testier | testiest

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า zest
Back to top