ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

yardmaster

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *yardmaster*, -yardmaster-

yardmaster ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
yardmaster (n.) ผู้ดูแลย่านสถานีรถไฟทั้งหมด
English-Thai: HOPE Dictionary
yardmaster(ยาร์ด'มาสเทอะ) n. ผู้ดูแลย่านสถานีรถไฟทั้งหมด

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า yardmaster
Back to top