ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

yachtsman

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *yachtsman*, -yachtsman-

yachtsman ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
yachtsman (n.) เจ้าของเรือยอชท์ See also: ผู้แข่งเรือยอชท์
yachtsmanship (n.) การเป็นเจ้าของเรือยอชท์หรือผู้แข่งเรือยอชท์
English-Thai: HOPE Dictionary
yachtsman(ยอทซฺ'เมิน) คนเป็นเจ้าของเรือยอชท์,ผู้แข่งเรือยอชท์, See also: yachtsmanship n. yachtmanship n. pl.,n. yachtsmen
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Yeah, yeah. Quite the yachtsman himself.ใช่ๆ ตัวจริงเสียงจริง

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า yachtsman
Back to top