ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

wrinkled

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *wrinkled*, -wrinkled-

wrinkled ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
wrinkled (adj.) ซึ่งมีรอยย่น Syn. furrowed, twisted, unpressed Ops. smooth, ironed, pressed
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
wrinkled tongue; lingua plicata; tongue, cerebriform; tongue, crocodile; tongue, fissured; tongue, furrowed; tongue, grooved; tongue, plicated; tongue, scrotal; tongue, sulcatedลิ้นย่นริ้ว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ยับยู่ยี่ (adj.) wrinkled See also: crinkled Ops. เรียบ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
When I was young and successful, I was greedy and foolish and now I'm left with no one, wrinkled and alone.ตอนที่ยังหนุ่ม ผมประสบความสำเร็จ เลยโลภแถมยังโง่มากด้วย ตอนนี้เลยไม่มีใคร ต้องหง่าวอยู่คนเดียว
I'm gonna get wrinkled and die as a virgin without kissing a manฉันต้องเหี่ยวตายทั้งๆที่ยังบริสุทธิ์อยู่ และฉันก็ยังไม่เคยจูบผู้ชายเลยด้วยซ้ำไป
I'm going deeper past the wrinkled rocks and dark seaweed toward a deep blueness where a school of silver fish wait.เราต้องหาที่ๆมันดีกว่าโรงเรียนซิ ถ้าหากมีอณาจักรมหัสจรรย์ที่ไม่มีใครรู้จักล่ะ..
You just wrinkled my brain, man. - He's good, isn't he?คุณยังไม่ไปนอนเกลือกกลิ้งบนเตียงที่มีแต่เฉลยหรอกเหรอ?
It was me. Skin's wrinkled from hours in the alkaline water.ชั้นเป็นคนทำ ผิวหนังเหี่ยวย่นจากการแช่ ในน้ำที่เป็นด่างมาเป็นชั่วโมง
Okay, let's go smooch some rich, wrinkled tochis.ไปเลียก้นเหี่ยวๆของพวกเศรษฐีกันเลย โฮเวิร์ด ไม่อยากเชื่อว่าเบอร์นาเดตต์ ปล่อยให้คุณ
The way you just wrinkled your nose exactly like your mom.ท่าทางตอนที่หนู ทำจมูกย่น เหมือนแม่หนูไม่มีผิด
Just think of wrinkled old men and their wrinkled old raisins. Dr. Lewis' lover.คิดถึงคนแก่เหี่ยวๆ กับ ลูกเกดเหี่ยวๆ ของเขาไว้ คนรัก ดร.ลีวิส
Well, I'm as a fat and wrinkled as Daisy the amazing elephant, but thanks.ฉันอ้วนขึ้น และก็มีรอยย่น ยังกะช้างน้อยเดซี่ แต่ก็ขอบใจนะ
The old man was gray and wrinkled, with deep furrows in the back of his neck... ... and his hands had the deep, creased scars from handling heavy fish on the cords.ชายชราเป็นสีเทาและรอยย่น ร่องลึกในด้านหลังของคอของ เขา และมือของเขามีความลึกรอย แผลเป็นรอยพับ
I put on the dress so it wouldn't get wrinkled.ฉันลองสวมชุดดู เผื่อว่ามันจะได้ไม่ยับไงล่ะ
Hard to believe, isn't it, that beneath this wrinkled, well-fed exterior there lies a dangerous killing machine with a fetish for Fawkesian masks.ไม่อยากเชื่อ, ใช่ไหม, ภายใต้ รอยเหี่ยวย่น, กับร่างอ้วนๆ... ...ภายในเป็นเครื่องจักรสังหาร ภายใต้หน้ากาก ฟลอกซ์

wrinkled ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[gǒu, ㄍㄡˇ, 耇] wrinkled face of the elderly

wrinkled ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
土蛙[つちがえる;ツチガエル, tsuchigaeru ; tsuchigaeru] (n) (uk) wrinkled frog (Rana rugosa)
漂母皮形成[ひょうぼかわけいせい, hyoubokawakeisei] (n) wrinkled hands from being in water; washerwoman's hands
疣蛙[いぼがえる;イボガエル, ibogaeru ; ibogaeru] (n) (col) toad with wart-covered skin (esp. the Japanese toad or the wrinkled frog)
皺くちゃ;皺苦茶(ateji)[しわくちゃ, shiwakucha] (adj-na,n) (uk) crumpled; wrinkled
皺だらけ[しわだらけ, shiwadarake] (adj-no,adj-na) wrinkled
皺皺;皺々[しわしわ;シワシワ, shiwashiwa ; shiwashiwa] (adv) (uk) (See 皺くちゃ) crumpled; wrinkled
ぴん札;ピン札[ぴんさつ(ぴん札);ピンさつ(ピン札), pinsatsu ( pin satsu ); pin satsu ( pin satsu )] (n) (col) crisp, unwrinkled banknote
よれよれ[, yoreyore] (adj-na,n) worn-out; shabby; seedy; wrinkled-up

wrinkled ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เหี่ยว[adj.] (hīo) EN: wilted ; withered ; wrinkled ; faded ; drooped ; shrivelled ; shriveled (Am.) ; dried out ; languished ; deteriorated FR: fané ; desséché ; flétri ; ratatiné ; affaibli
นกเงือกปากย่น[n. exp.] (nok ngeūak ) EN: Wrinkled Hornbill ; Sunda Wrinkled Hornbill FR: Calao à casque rouge [m]
ยับ[adj.] (yap) EN: crumpled ; crinkled ; wrinkled ; crushed FR: froissé ; plissé
ยู่ยี่[adj.] (yūyī) EN: wrinkled FR: froissé ; plissé ; ridé

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า wrinkled
Back to top