ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

wring

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *wring*, -wring-

wring ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
wring (vt.) บีบ (โดยเฉพาะเพื่อให้น้ำไหลออกมา) See also: บิด, คั้น Syn. squeeze
wring from (phrv.) บีบหรือคั้นจาก
wring out (phrv.) บีบออกหรือคั้นออก See also: บิดออก
wringer (n.) เครื่องบิด See also: เครื่องคั้น
English-Thai: HOPE Dictionary
wring(ริง) vt.,vi. บิด,บีบ,รัด,คั้น,ขัน,เบียด,ขูดรีด,ขู่เข็ญ,บีบคั้น,บังคับ
wringer(ริง'เกอะ) n. ผู้บิด,ผู้บีบ,ผู้รีด,ผู้คั้น,ผู้ขัน,ผู้ขู่เข็ญ,ผู้ขูดรีด,เครื่องบีบ,เครื่องคั้น,เครื่องรีด
English-Thai: Nontri Dictionary
wring(vt) บิด,ขัน,บีบ,รัด,คั้น,ขูดรีด
wringer(n) เครื่องบิดผ้าให้แห้ง,เครื่องคั้น,เครื่องรัด,ผู้ขูดรีด
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
wrung (vt.) กริยาช่องที่ 2 และ 3 ของ wring See also: บีบ, บิด, คั้น
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
If I ever get my hands on that witch, I'm gonna wring her fat neck!ถ้าฉันได้เจอยัยแม่มดนั่นเมื่อไหร่ ฉันจะบีบคออ้วนๆนั่นซะ!
When I find her, I'm gonna wring her...เมื่อฉันเจอหล่อน ฉันจะบีบหล่อน... .
We have to wring it...เราต้องดึงมันแบบนั้น
Here, wring it out a little. Wring it out.ดึงออกหน่อย ดึงออกหน่อย
Edie,if you say that to lynette,so help me god,I will wring your neck.อีดี้.. ถ้าเธอพูดแบบนั้นกับลินเนนท์ อีกละก็.. พระเจ้าช่วย, ฉันอยากจะหักคอเธอจริงๆ
No, he better be dead or dying, because if I see him I am going to wring his neck!ไม่ค่ะ เขาน่าจะตาย หรือป่วยหนักจนตายไปเลย เพราะถ้าหนูเห็นเขาอีก หนูจะ... .
We go with you, you help us wring something out of him... before you hack him to bits.เงื่อนไขเดียว เราไปด้วยกัน และเธอช่วยเรา เอาของบางอย่างจากเขา ก่อนจัดการกับเขา
We'll wring it from him!เราจะรีดความจริงจากเขา
You will give me what I want, or I will wring the life out of this body...คุณจะให้ฉันมา เหรอจะให้ฉัน รีดพลังชีวิตออกจากร่างนี้...
No matter how I wring the towel, not a single drop of water will come out.ไม่ว่าจะยังไง เมื่อชั้นบิดผ้าเช็ดตัวแล้ว จะต้องไม่ได้ออกาแค่หยดเดียวหรอก
For the white kimchi, wring it out, cut it up...ส่วนกิมจิจืด ฉีกออกมาแล้วหั่นเป็นชิ้นๆ
I'm gonna wring your neck like a chicken!กูจะสับคอมึงให้เหมือนไก่ต้มเลย!

wring ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[yǎn, ㄧㄢˇ, 蝘] Hemidactylus bowringii

wring ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
捩じ取る[ねじとる, nejitoru] (v5r,vt) to wring off; to wrest from
捻る(P);拈る;撚る[ひねる, hineru] (v5r,vt) (1) to twist; to wrench; to turn (a switch on or off, etc.); to wring (a neck); (2) to puzzle over; (3) to defeat easily; (P)
絞り出す;搾り出す[しぼりだす, shiboridasu] (v5s,vt) to squeeze out; to wring out
絞り取る[しぼりとる, shiboritoru] (v5r,vt) to squeeze or wring out from
絞り込む(P);搾り込む;しぼり込む;絞込む;搾込む[しぼりこむ, shiborikomu] (v5m,vt) (1) to squeeze; to wring out; (2) to narrow down; to refine; (P)
胸を締め付ける;胸を締めつける[むねをしめつける, munewoshimetsukeru] (exp,v1) to constrict one's chest; to wring one's heart; to wrench one's heart
首を絞める[くびをしめる, kubiwoshimeru] (exp,v1) to wring the neck; to strangle
ぐっしょり[, gusshori] (adv) soaking (wet); wringing
搾る(P);絞る(P)[しぼる, shiboru] (v5r,vt) to press; to wring; to squeeze; to narrow (down); to whittle (down); to tighten; (P)
絞り上げる;搾り上げる[しぼりあげる, shiboriageru] (v1,vt) (1) to squeeze (to the utmost); to wring; (2) to strain one's voice; (3) to scold
絞り器;しぼり器;絞り機;搾り器;搾り機[しぼりき, shiboriki] (n) wringer (clothes); squeezer (fruit, etc.); press (grapes, etc.)
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
搾る[しぼる, shiboru] Thai: บิด English: to wring
絞る[しぼる, shiboru] Thai: บิด English: to wring

wring ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บีบ[v.] (bīp) EN: press ; squeeze ; compress ; pinch ; wring FR: compresser ; presser ; serrer ; étreindre
บิด[v.] (bit) EN: twist ; distort ; wring ; wrench FR: tordre ; torsader
ปั่น[v.] (pan) EN: turn ; spin ; whirl ; churn ; revolve ; rotate ; turn over ; wring FR: tourner ; filer ; essorer
สัมผัสมือ[v. exp.] (samphat meū) EN: shake hands ; wring hands FR: serrer la main

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า wring
Back to top