ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

wrily

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *wrily*, -wrily-

wrily ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
wrily (adv.) อย่างบูดบึ้ง

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า wrily
Back to top