ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

wrier

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *wrier*, -wrier-

wrier ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
wrier (adj.) คำเปรียบเทียบขั้นกว่าของ wry
English-Thai: HOPE Dictionary
wrier(ไร'เออะ) adj. คุณศัพท์เปรียบของwry

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า wrier
Back to top