ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

wreathe

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *wreathe*, -wreathe-

wreathe ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
wreathe (vt.) คล้องพวงมาลัย See also: แขวนพวงหรีด, แขวนพวงมาลัย
wreathe around (phrv.) บิดรอบ See also: หมุนรอบ Syn. twist around, wind around, wreathe round
wreathe in (phrv.) หุ้มด้วย See also: ห่อด้วย
wreathe into (phrv.) ทำให้เป็นวง
wreathe round (phrv.) บิดรอบ See also: หมุนรอบ Syn. wreathe around
English-Thai: HOPE Dictionary
wreathe(รีธ) vt.,vi. โอบ,ล้อม,โอบล้อม,ร้อยเป็นวง,พันรอบ,บิดหมุน,ทำให้งอ,หมุนเป็นวง, Syn. encircle,entwine
English-Thai: Nontri Dictionary
wreathe(vt) ร้อยดอกไม้,ประดับพวงมาลัย,โอบ,ล้อม
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
A Great Eye, lidless, wreathed in flame.ดวงตามหึมา ท่ามกลางเปลวเพลิง
These wreathes of smoke curling from the bowels of the Earth bear witness to the Earth's original atmosphere.กลุ่มควันที่ม้วนตัวขึ้นมาจากใต้ผิวโลก เป็นสักขีพยานของการก่อกำเนิดชั้นบรรยากาศ
Instead of laurels... funeral wreathes.แทนที่จะเป็นมงกุฏ... กลับเป็นพวงหรีดงานศพ

wreathe ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
成圈[chéng quān, ㄔㄥˊ ㄑㄩㄢ, 成圈] wreathe

wreathe ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
巻きつける;巻き付ける[まきつける, makitsukeru] (v1,vt) to wreathe (e.g. rope)

wreathe ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
นกเงือกกรามช้าง[n. exp.] (nok ngeūak ) EN: Wreathed Hornbill FR: Calao festonné [m]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า wreathe
Back to top