ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

wowser

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *wowser*, -wowser-

wowser ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
wowser (n.) ผู้เคร่งศาสนาเกินไป (ใช้ในออสเตรเลียและนิวซีแลนด์) Syn. puritan
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Wowsers, that's gotta hurt.วาวเซอร์ ท่าทางจะเจ็บนะ
We found this in claw's cell. Wowsers.เราเจอนี่ในห้องขังของคลอว์
Wowsers, she sure is limber.วาวเซอร์ เธอว่องไวจริงๆ
Wowsers. I never knew I had one of these.วาวเซอร์ ฉันไม่รู้ว่าฉันมีแบบนี้ด้วย
Wowsers! He must have really bad handwriting to go to all that trouble.เขาต้องมีลายมือที่แย่มากๆ...
Amazing, isn't it, what modern technology can do. Wowsers!มหัศจรรย์สินะ สิ่งที่เทคโนโลยีสามารถทำได้
Mate, don't be such a wowser.เมทไม่เป็นเช่น wowser

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า wowser
Back to top