ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

worshipfulness

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *worshipfulness*, -worshipfulness-

worshipfulness ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
worshipfulness (n.) การแสดงความแสดงความเคารพบูชา
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
He's right... your worshipfulness.เขาพูดถูก ราชินีที่เคารพ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า worshipfulness
Back to top