ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

wornness

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *wornness*, -wornness-

wornness ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
wornness (n.) ความอ่อนแรง

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า wornness
Back to top