ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

world-weariness

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *world-weariness*, -world-weariness-

world-weariness ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
world-weariness (n.) ความเบื่อหน่ายชีวิต

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า world-weariness
Back to top