ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

workwoman

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *workwoman*, -workwoman-

workwoman ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
workwoman (n.) คนงานหญิง See also: กรรมกรหญิง, ผู้ใช้แรงงานหญิง
English-Thai: HOPE Dictionary
workwoman(เวิร์ค'วูเมิน) n. คนงานหญิง,กรรมกรหญิง pl. workwomen

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า workwoman
Back to top