ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

workweek

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *workweek*, -workweek-

workweek ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
workweek (n.) จำนวนชั่วโมงทำงานหรือวันทำงานทั้งหมดในหนึ่งสัปดาห์ Syn. working week

workweek ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
週休二日制[しゅうきゅうふつかせい, shuukyuufutsukasei] (n) five-day workweek system

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า workweek
Back to top