ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

workroom

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *workroom*, -workroom-

workroom ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
workroom (n.) ห้องทำงาน
English-Thai: Nontri Dictionary
workroom(n) ห้องทำงาน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I will stay put in the workroom until this manuscript is completed.ผมจะนั่งทำงานอยู่แต่ในออฟฟิส จนกว่าจะเขียนต้นฉบับเสร็จ
It's better to move into the workroom.ผมกลับไปห้องทำงานดีกว่า
I told her to go directly to the workroom.ผมบอกให้เขาไปที่ห้องทำงานน่ะ
Come inside. Use my workroom. Use my computer!เข้ามาข้างใน ใช้ห้องทำงานฉัน ใช้คอมฉัน

workroom ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
仕事部屋[しごとべや, shigotobeya] (n) workroom

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า workroom
Back to top