ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

workableness

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *workableness*, -workableness-

workableness ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
workableness (n.) การทำได้ See also: การปฏิบัติได้

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า workableness
Back to top