ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

wore

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *wore*, -wore-

wore ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
wore (vt.) กริยาช่องที่ 2 ของ wear
English-Thai: HOPE Dictionary
wore(วอร์) vi.,vt. กริยาช่อง 3 ของ wear
English-Thai: Nontri Dictionary
wore(vt) pt ของ wear
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
The one thing I swore I would never doเป็นสิ่งที่ฉันได้สาบานว่าจะไม่ทำมันอีก
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You knew it. You knew that she wore it, and yet you deliberately suggested I wear it.คุณรู้อยู่ว่าหล่อนเคยสวมชุดนี้ เเต่คุณก็จงใจแนะนําให้ฉันใส่มัน
How do you know whether she wore glasses?How do you know whether she wore glasses?
Sixty-eight years since I wore this uniform, still fits me like a glove.68 ปีตั้งแต่ฉันใส่เครื่องแบบมา มันยังพอดีตัวฉันเหมือนถุงมือเลย
He always wore an overcoat, he had white hair, and he always carried an umbrella.เขาใส่เสื้อคลุมเสมอ เขามีผมสีขาว และถือร่มตลอดเวลา
He was murdered by men who wore grey uniforms.เขาถูกฆ่าตายโดยคนที่สวมเครื่องแบบสีเทา
They had bad skin and wore too much makeup. They didn't look very good.พวกเธอโทรมและแต่งกันเยอะไป ไม่ได้ดูดีเลย
He wore a money belt. The thief got his money.เขามีเข็มขัดใส่เงิน พวกโจรเอามันไป .
That confession led the police to the ringleader, Conlon... and his terrorist family... his aunt, Annie Maguire, the experienced bomb maker... who wore rubber gloves when handling explosives... in the kitchen of her home in Harlesden.คำสารภาพที่ทำให้ตำรวจ เพื่อหัวโจก, Conlon ... การก่อการร้ายและครอบครัวของเขา ... ป้า, แอนนี่ Maguire ของเขา ผู้ผลิตระเบิดประสบการณ์ ...
The deadly nightshade you slipped me wore off, Sally. - Let go!พวกไม้เลื้อยที่ตายแล้ว คุณให้ผมเอามันออกไป แซลลี่ / ไปเถอะ!
This was your great-grandfather's war watch, and he wore it every day he was in that war, and... when he'd done his duty, he went home to your great-grandmother, took the watch off, put it in an old coffee can, and in that can it stayed... until your granนี้เป็นปู่ที่ดีของคุณสงครามนาฬิกา และเขาสวมมันทุกวันที่เขาอยู่ในสงครามนั้นและ ... เมื่อเขาต้องการทำหน้าที่ของเขาที่เขากลับบ้านไปคุณยายที่ดีของคุณ
Five long years he wore this watch up his ass.ห้าปียาวที่เขาสวมนี้ดูขึ้นตูดของเขา
When you have talent. Take that wig off, or I'll tell Albert you wore it.เมื่อคุณมีความสามารถพิเศษ ถอดวิกผมว่าหรือฉันจะบอกคุณอัลเบิร์สวมมัน

wore ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
鳥追い;鳥追[とりおい, torioi] (n) (1) driving off birds; (2) procession held at the New Year to chase away the birds for the year, with children singing songs as the villagers walked from house to house; (3) female street musician who wore a braided hat and carried a shamisen; (4) street entertainer who appeared on New Year's eve and performed with a fan

wore ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Geschworene {m,f}; Geschworener; Vereidigte
Geschworene {m} | Geschworenen
Schlangenbeschwörer {m} | Schlangenbeschwörer

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า wore
Back to top