ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

wordmonger

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *wordmonger*, -wordmonger-

wordmonger ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
wordmonger (n.) นักพูดหรือนักเขียนที่ใช้คำฟุ่มเฟือยเกินไป (คำโบราณ)

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า wordmonger
Back to top