ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

woodenness

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *woodenness*, -woodenness-

woodenness ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
woodenness (n.) การทำด้วยไม้

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า woodenness
Back to top