ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

woodcraft

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *woodcraft*, -woodcraft-

woodcraft ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
woodcraft (n.) วิชาช่างไม้ See also: วิชาแกะสลักไม้
woodcraft (n.) วิชาพรานป่า See also: วิชาเกี่ยวกับป่า
woodcraftsman (n.) ช่างไม้ See also: ช่างแกะสลักไม้
English-Thai: HOPE Dictionary
woodcraft(วูด'คราฟทฺ) n. วิชาช่างไม้,วิชาเชิงพราน,วิชาเกี่ยวกับป่า,วิชาแกะสลักไม้
woodcraftsman(วูด'คราฟทฺซฺ'เมิน) n. ช่างไม้,ช่างแกะสลักไม้ pl. woodcraftsmfen
English-Thai: Nontri Dictionary
woodcraft(n) ความรู้ในการเดินป่า,วิชาแกะสลักไม้,วิชาช่างไม้

woodcraft ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ウッドクラフト[, uddokurafuto] (n) woodcraft
木彫[もくちょう, mokuchou] (n) wood carving; woodcraft; (P)
木彫り[きぼり, kibori] (n) wood carving; woodcraft; (P)

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า woodcraft
Back to top