ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

wodge

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *wodge*, -wodge-

wodge ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
wodge (n.) ก้อนใหญ่ (คำไม่เป็นทางการ)

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า wodge
Back to top