ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

witting

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *witting*, -witting-

witting ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
witting (adj.) ซึ่งมีเจตนา See also: ซึ่งตั้งใจ Syn. deliberate, intentional Ops. unintentional
wittingly (adv.) อย่างเจตนา Ops. unwittingly
English-Thai: HOPE Dictionary
witting(วิท'ทิง) adj. รู้,รู้ดี,รู้ตัว,ตระหนัก,มีเจตนา n. ความรู้, See also: wittingly adv.
English-Thai: Nontri Dictionary
wittingly(adv) โดยเจตนา,ทั้งรู้ๆ,อย่างรู้ตัว
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Unwitting victims of this madness they sometimes encouraged, which has turned against them.พวกเขาเป็นเหยื่อโดยไม่รู้ตัว ของความบ้าคลั่งนี้ พวกเขาบางครั้งสนับสนุน และสิ่งที่เปลี่ยน ไปเป็นคือต่อต้าน และพวกเขากำลังอพยพ
Or that your experience is the result of being the unwitting star in the farewell performance of one S.R. Hadden?คุณกลับบ้านโดยไม่ต้อง ฉีกเดียวของหลักฐาน? หรือว่าประสบการณ์ ของคุณเป็นผลมาจากการที่ ดาวเจตนาในการปฏิบัติ งานอำลาของหนึ่ง
Wittinghill thinks it's malignant malaria.- วิตติ้งฮิลล์ บอกว่าเป็นเพราะมาลาเรีย
Unwittingly creepy.ยิ่งทำให้มันดูน่าขนลุกเข้าไปอีก
He seems to have unwittingly triggered a trap here.ดูเหมือนว่าจะถูกกับดักเข้าโดยไม่ได้ตั้งใจ
Yes, I had unwittingly sought advice from the father of the leader of my lynch mob.ช่าย ฉันได้แนะนำโดยไม่ได้ตั้งใจ จากคุณพ่อ... ... ของผู้นำม็อบศาลเตี้ยของฉัน
Guys, Shirley's costume is once again unwittingly ambiguous.พวกเรา เชอร์ลีย์แต่งตัวด้วยชุด ที่ดูคลุมเครือโดยไม่ได้ตั้งใจอีกแล้ว
I know. As I mostly unwittingly set her on her wicked path.ข้ารู้ เพราะข้าชักนำเธอมาเส้นทางนี้เอง
And even as we speak, he is unwittingly walking this little trojan horse into the scif room on the 7th floor.มีข้อมูลการก่อการร้ายชื่อว่า "สแปโรว์" และในขณะที่เราพูดกันอยู่ เขากำลังเดินถือมัาโทรจันต์นี้
As a precaution, police are advising citizens to avoid wearing the colour green, so as not to be unwittingly targeted.คือสีเสื้อผ้า เพื่อความปลอดภัย ขอให้ ปชช.หลีกเลี่ยงเสื้อผ้าสีเขียว เพื่อไม่ให้ตกเป็นเป้าหมายรายต่อไป
Unwitting, involuntary, but a perpetrator all the same.โดยไม่รู้ตัว ไม่เจตนา แต่เป็นผู้กระทำผิดเหมือนกันหมด
Hey, Penelope, you want to tap into those vast and wide databases of yours and see if these families crossed paths unwittingly?เฮ้ เพเนโลปี คุณลองใช้ ฐานข้อมูลอันกว้างใหญ่ของคุณ ดูว่าครอบครัวพวกนี้ มีอะไรเหมือนกันโดยบังเอิญรึเปล่า

witting ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
不知不觉[bù zhī bù jué, ㄅㄨˋ ㄓ ㄅㄨˋ ㄐㄩㄝˊ, 不知不觉 / 不知不覺] unconsciously; unwittingly

witting ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
知らず知らず(P);知らず識らず;不知不識[しらずしらず, shirazushirazu] (adv) unconsciously; unwittingly; unawares; (P)

witting ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
แนวร่วมด้านกลับ[n. exp.] (naēoruam dā) EN: unwitting ally FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า witting
Back to top