ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

wittily

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *wittily*, -wittily-

wittily ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
wittily (adv.) โดยใช้คำพูดอย่างมีสติปัญญา (มักปนตลก)
English-Thai: Nontri Dictionary
wittily(adv) อย่างแหลมคม,อย่างคม,อย่างเล่นลิ้น

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า wittily
Back to top