ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

withers

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *withers*, -withers-

withers ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
withers (n.) ส่วนสูงที่สุดของหลังม้า วัว ควาย แพะ แกะหรือสัตว์สี่ขาอื่น See also: ตะโหงกหรือหนอกของม้าและสัตว์สี่ขาอื่น
English-Thai: HOPE Dictionary
withers(วิธ'เธอซ) n. ส่วนที่สูงที่สุดของหลังสัตว์,หัวไหล่ม้า หรือสัตว์อื่น,ตะโหงกม้าหรือสัตว์อื่น
English-Thai: Nontri Dictionary
withers(n) โหนกคอสัตว์,ตะโหงกม้า
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
A nation never withers if its history stands tall.ประเทศจะไม่เลวร้ายไปกว่านี้แน่ ถ้ามีประวัติศาสตร์ที่ยาวนาน และ แข็งแรง
Do you know a Dickie Withers at 85?นายรู้มั้ย นายเจี้ยว แห้งเหี่ยว\ อยู่เลขที่ 35
My city withers and must be fed.เมืองของข้าร่วงโรยและคนต้องกิน
Witherspoon, have the Montreal Police go through their logs for the last 48 hours.วิธเทอร์สปูน ให้ตำรวจมอนเทรียล ตรวจรายชื่อด้วยในช่วง 48 ชั่วโมงสุดท้าย
Witherspoon, take Waveland.วิธเทอร์สปูน ไปทางเวฟแลนด์
I ordered Witherspoon to keep it out of the report. No way Jackal knows.ฉันสั่งให้วิธเทอร์สปูนกันเธอ ออกจากรายงาน และแจ็คกอลก็ไม่รู้ด้วย
I need a voice transcription of field report November-Alpha, from 915 this year, Agent Witherspoon.ผมต้องการรายงานการปฏิบัติงาน ของเดือนพฤศจิกายนจากวันที่ 9-15 ปีนี้
Witherspoon, you fool ashole!- ไอ้วิธเทอร์สปูน - แกมันเถรตรงนี่
I locked it. Where is Witherspoon?ประตูล็อคหมด วิธเทอร์สปูนอยู่ไหน
"Kyle, take everything you love about Reese Witherspoon and project it onto this girl who wants to be with you."ผมคิดว่าเธอคือ รีส วิทเธอสพูน แล้วใส่ทุกอย่างลงไปเต็มเหนี่ยว
AKA George and Bitsy Witherspoon?เอเคเอ จอร์จ และบิทซี่ วิทเทอร์สปูน
Kenya withers, Uganda triumphs.เคนย่าแพ้ อูกาดาเป็นฝ่ายได้รับชัย

withers ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
李代桃僵[lǐ dài táo jiāng, ㄌㄧˇ ㄉㄞˋ ㄊㄠˊ ㄐㄧㄤ, 李代桃僵] lit. the plum tree withers in place of the peach tree; to substitute one thing for another; to carry the can for sb

withers ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
肩高[けんこう, kenkou] (n) withers (height from ground to shoulder blades in animals)

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า withers
Back to top