ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

wispy

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *wispy*, -wispy-

wispy ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
wispy (adj.) ซึ่งเป็นมัดเล็กๆ See also: ซึ่งเป็นกำมือ
English-Thai: HOPE Dictionary
wispy(วิส'พี) adj. กำมือ,เป็นมัดเล็ก ๆ ,เป็นชิ้นเล็ก ๆ ,บอบบาง, See also: wispily adv. wispiness n., Syn. wispish
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Not some wispy man-boy and a bottle blond with a daddy complex.ไม่มีเด็กผู้ชายตัวเล็กๆ และขวดสีบลอนด์ \ N กับพ่อที่ซับซ้อน

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า wispy
Back to top