ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

wispiness

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *wispiness*, -wispiness-

wispiness ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
wispiness (n.) การทำเป็นมัดเล็กๆ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า wispiness
Back to top