ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

wireman

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *wireman*, -wireman-

wireman ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
wireman (n.) ช่างสายไฟ See also: ช่างวางระบบสายไฟ, ช่างวางระบบสายเคเบิ้ล
English-Thai: HOPE Dictionary
wireman(ไว'เออะเมิน) n. ช่างสายไฟ,ช่างวางสาย

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า wireman
Back to top