ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

winningness

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *winningness*, -winningness-

winningness ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
winningness (n.) การมีชัยชนะ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า winningness
Back to top