ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

winningly

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *winningly*, -winningly-

winningly ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
winningly (adv.) อย่างมีชัยชนะ

winningly ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ฉอเลาะ[v.] (chølǿ) EN: wheedle ; cajole ; flatter ; blandish ; endear oneself to ; fawn on ; toady ; curry favour with ; coo ; speak winningly FR: flatter ; enjôler

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า winningly
Back to top