ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

winker

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *winker*, -winker-

winker ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
winker (n.) ผู้ที่ขยิบตา See also: สิ่งที่ส่องแสงกระพริบๆ
English-Thai: HOPE Dictionary
winker(วิง'เคอะ) n. ผู้กระพริบตา,สิ่งที่มีแสงระยิบระยับ,ที่บังตาม้า,ที่บังตา

winker ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ウインカー(P);ウィンカー[, uinka-(P); uinka-] (n) (1) Winker (automobile); (2) (car) blinker; (car) turning indicator; (P)

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า winker
Back to top