ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

winglike

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *winglike*, -winglike-

winglike ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
winglike (adj.) มีลักษณะเหมือนปีก

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า winglike
Back to top