ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

wingding

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *wingding*, -wingding-

wingding ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
wingding (n.) การเฉลิมฉลองที่อึกทึกครึกโครม (คำโบราณ) See also: งานรื่นเริงที่อึกทึกครึกโครม
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Hey, uh, wingding at Winger's.เฮ้ ปาร์ตี้บ้านวิงเกอร์มั้ย?
According to this invitation, it's gonna be a wingding.การไปตามคำรับเชิญ อาจเป็นอักษรภาพนะ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า wingding
Back to top