ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

winepress

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *winepress*, -winepress-

winepress ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
winepress (n.) เครื่องบีบน้ำองุ่น See also: เครื่องคั้นน้ำจากองุ่นเพื่อทำไวน์

winepress ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
榨酒池[zhà jiǔ chí, ㄓㄚˋ ㄐㄧㄡˇ ㄔˊ, 榨酒池] winepress

winepress ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ブドウ搾り器;ブドウ搾り機;葡萄絞り機;葡萄搾り機;葡萄絞り器;葡萄搾り器[ブドウしぼりき(ブドウ搾り器;ブドウ搾り機);ぶどうしぼりき(葡萄絞り機;葡萄搾り機;葡萄絞り器;葡萄搾り器), budou shiboriki ( budou shibori utsuwa ; budou shibori ki ); budoushiboriki ( budou] (n) winepress; wine-press

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า winepress
Back to top