ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

windward

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *windward*, -windward-

windward ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
windward (adj.) ซึ่งหันเข้าหาลม See also: ซึ่งต้านลม
windward (adv.) หันเข้าหาลม See also: ต้านลม
English-Thai: HOPE Dictionary
windward(วินดฺ'เวิร์ด) adv. ตามลม,ไปทางลม,ล่องไป ตามลม,ไปทางลม,เหนือลม n. ด้านตามลม,ด้านเหนือลม, See also: windwardness n.
English-Thai: Nontri Dictionary
windward(adj,adv) ทางลมพัด,ทางเหนือลม,ตามลม
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
หัวลม (n.) windward See also: start of the gale, wind at the beginning of the winter Syn. ต้นลม
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Slack windward brace and sheet. - Haul the pennant line.กัปตันออกคำสั่งเดินเรือ
Troy, sit windward to heal the boat.ทรอย คอยดูให้เรืออยู่เหนือลมเพื่อรักษาระดับไว้
That-That was their crash pad on the Windward side.ที่นั้นเป็นที่ที่พวกมันซุกหัวกันอยู่ ทางด้านรับลม
TO WINDWARD OF SPRING BY HIBIKI OGIE(รับสายลมแห่งฤดูไม้ใบผลิ โอกิเอะ ฮิบิกิ)
All hands! Battle stations! Get to windward!ทุกคน ประจำสถานีรบ หันเรือหาลม
All hands! Ply to windward!ทุกคน คัดเรือเข้าหาลม
Shoals on the eastern shore, but if we approach from the windward, we should be able to take up a strong opening position.หินโสโครกบนชายฝั่งตะวันออก แต่ถ้าหากว่าพวกเราเข้าไปใกล้จากทางเหนือลม พวกเราน่าจะสามารถเริ่มเปิดฉาก จัดวางตำแหน่งที่เเข็งแกร่ง

windward ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
風上[かざかみ, kazakami] (n,adj-no) windward; (P)

windward ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
หัวลม[n.] (hūalom) EN: windward ; start of the gale ; wind at the beginning of the winter FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า windward
Back to top