ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

windlass

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *windlass*, -windlass-

windlass ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
windlass (n.) เครื่องกว้าน See also: เครื่องยกหรือดึงของหนัก
English-Thai: HOPE Dictionary
windlass(วินดฺ'เลิส) n. เครื่องกว้าน,เครื่องกว้านสมอ vi. กว้านขึ้น,ขันขึ้น
English-Thai: Nontri Dictionary
windlass(n) เครื่องดึง,เครื่องกว้าน,เครื่องยก
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
windlassกว้าน, เครื่องกลอย่างง่ายชนิดหนึ่ง  ประกอบด้วยแกนและคานหมุน [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

windlass ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[lù, ㄌㄨˋ, 辘 / 轆] windlass
[lú, ㄌㄨˊ, 轳 / 轤] windlass

windlass ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ウインドラス[, uindorasu] (n) windlass
車地[しゃち, shachi] (n) capstan; windlass
轆轤[ろくろ, rokuro] (n) (1) lathe; (2) potter's wheel; (3) windlass; pulley

windlass ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
กว้าน[n.] (kwān) EN: capstan ; windlass ; winch FR: cabestan [m] ; treuil [m]

windlass ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ankerwinde {f}anchor windlass

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า windlass
Back to top