ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

windburn

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *windburn*, -windburn-

windburn ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
windburn (n.) อาการผิวหนังอักเสบเนื่องจากถูกลมแรง
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
windburnอาการผิวแตกเหตุลม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า windburn
Back to top