ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

wind-borne

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *wind-borne*, -wind-borne-

wind-borne ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
wind-borne (adj.) ซึ่งกระจัดกระจายด้วยลม See also: ซึ่งพัดพาไปด้วยลม
English-Thai: HOPE Dictionary
wind-borne(วินดฺ'บอร์น) adj. ลมพัดพาไป

wind-borne ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
随风[suí fēng, ㄙㄨㄟˊ ㄈㄥ, 随风 / 隨風] wind-borne; care-free

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า wind-borne
Back to top