ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

wildwood

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *wildwood*, -wildwood-

wildwood ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
wildwood (n.) ป่าธรรมชาติ See also: ป่าที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ (ไม่ได้ปลูกขึ้นมา)
English-Thai: HOPE Dictionary
wildwood(ไวดฺ'วูด) n. ต้นไม้ป่า,ไม้ป่า
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Oh, hey. Rossi, you think you could help me with a consult for Wildwood PD?เฮ้ รอสซี่ ผมอยากให้คุณช่วยผม

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า wildwood
Back to top