ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

wicket

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *wicket*, -wicket-

wicket ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
wicket (n.) ประตูเล็ก See also: ประตูเล็กบนประตูใหญ่
wicketkeeper (n.) ผู้เล่นฝ่ายที่ขว้างลูกและคอยรับลูกอยู่หลังคานตี See also: ในกีฬาคริกเก็ต
English-Thai: HOPE Dictionary
wicket(วิค'คิท) n. ประตูเล็ก,หน้าต่างเล็ก,ช่องเล็ก ๆ ,ประตูน้ำ,ประตูเล็กบนบานประตูใหญ่,ประตูสามเสาของกีฬาคริกเก็ต,บริเวณ ระหว่างประตูดังกล่าวของกีฬาคริกเก็ต,
wicketkeeper(วิค'คิดคี'เพอะ) n. ผู้เล่นฝ่ายที่ขว้างลูกและคอยรับลูกอยู่หลังคานตีคริกเก็ต
English-Thai: Nontri Dictionary
wicket(n) ประตูเล็ก,หน้าต่างเล็ก,ช่องเล็กๆ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The best wicket keeper. Who?ตัวเฝ้าเสาที่ดีที่สุด ใคร
He saw the gap square at the wicket on the offside, there. Great vision.เขาเห็นช่องว่างสี่เหลี่ยมที่ฝั่งนอก ตาดีมาก
As a wicket, likely to vent spiteful by midday, I think. Er...โดยเที่ยงวันฉันคิดว่า ลูกกลิ้ง แสง
Don't want to have to contend with a sticky wicket.เหนียวประตู บนประตูตายค้างคาวก่อนเสมอ
On a dead wicket, always bat first.โปรดจำไว้ว่า กริปวีด เหรียญ เป็นเพียง
Peter winds up, poised to take yet another wicket!ปีเตอร์ ทวิสส์เครื่องร้อนแล้ว มาช่วยปลุกนักฝัน...
The kid, Witwickety, was on his way to Chicago.ไอ้หนูวิทวิกกี้กําลังเดินทางไปที่ชิคคาโก
Wouldn't give a tuppence for that sticky wicket.ฉันเอาสองเพนนีเป็นประกันเลย ว่ากุญแจนั่นใช้ได้
'Cause if you ask me, it was definitely egg before wicket. Mm-hmm. - He does not look to be much of a happy...เพราะถ้าถามผม มันเป็นการเอาไข่บังเสาแน่นอน ผมเข้าใจ

wicket ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
便门[biàn mén, ㄅㄧㄢˋ ㄇㄣˊ, 便门 / 便門] side door; wicket door

wicket ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ウィケット[, uiketto] (n) wicket (e.g. in cricket)
ウィッケット[, uikketto] (n) wicket (cricket)
三柱門[みはしらもん, mihashiramon] (n) wicket (e.g. in cricket); castle; stumps
小門[こもん, komon] (n) side gate; wicket gate; side door
木戸[きど, kido] (n) (1) wicket gate; wooden door; (2) entrance to an entertainment venue (i.e. sumo arena, etc.); (P)
枝折り戸;枝折戸;柴折戸[しおりど, shiorido] (n) garden gate made of branches and twigs; wicket gate
潜り[もぐり, moguri] (n) (uk) side door; side gate; wicket gate
改札口[かいさつぐち, kaisatsuguchi] (n) ticket barrier (gate); wicket; (P)

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า wicket
Back to top