ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

whorishly

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *whorishly*, -whorishly-

whorishly ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
whorishly (adv.) เหมือนหญิงโสเภณี See also: อย่างมั่วโลกีย์

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า whorishly
Back to top