ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

whodunit

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *whodunit*, -whodunit-

whodunit ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
whodunit (n.) นวนิยายนับสืบ (คำไม่เป็นทางการ) See also: ละครเกี่ยวกับนักสืบ, นิยายสืบสวนสอบสวน Syn. mystery, whodunnit
English-Thai: HOPE Dictionary
whodunit(ฮูดัน'อิท) n. นวนิยายนักสืบ (Who did it?)
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The top of the whodunit list is first responders.อันดับต้น ๆ ของผู้ต้องสงสัย คือผู้ตอบสนองรายแรก ๆ
Most of the originals are gone, but we have a whodunit going on.พวกออริจินัลหายไปเกือบหมดแล้ว แต่ว่าเราก็ไม่รู้ว่าอะไรเกิดขึ้นในเมือง

whodunit ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
フーダニット[, fu-danitto] (n) whodunit

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า whodunit
Back to top