ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

whitherward

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *whitherward*, -whitherward-

whitherward ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
whitherward (adv.) ไปยังที่ไหน (คำโบราณ) See also: ไปในทิศทางอะไร

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า whitherward
Back to top