ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

whitener

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *whitener*, -whitener-

whitener ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
whitener (n.) สิ่งที่ทำให้ขาว See also: สารที่ทำให้ขาว

whitener ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
增白剂[zēng bái jì, ㄗㄥ ㄅㄞˊ ㄐㄧˋ, 增白剂 / 增白劑] whitener; whitening agent
白粉[bái fěn, ㄅㄞˊ ㄈㄣˇ, 白粉] whitener

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า whitener
Back to top