ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

whiteface

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *whiteface*, -whiteface-

whiteface ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
whiteface (n.) เครื่องแต่งหน้าที่ทำให้หน้าขาวของตัวละคร
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
And then Pierce did whiteface over blackface.จากนั้นเพียร์ซก็แสดง เลียนแบบคนผิวขาวผิวดำ

whiteface ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Braunbrust-Weißstirnchen {n} [ornith.]Chestnut-breasted Whiteface

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า whiteface
Back to top