ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

whitebeam

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *whitebeam*, -whitebeam-

whitebeam ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
whitebeam (n.) ต้นไม้พื้นเมืองของทวีปยุโรปและเอเชีย See also: ชื่อละตินคือ Sorbus aria

whitebeam ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ナナカマド属[ナナカマドぞく, nanakamado zoku] (n) Sorbus (genus of trees and shrubs comprising whitebeam, rowan, service tree, and mountain ash)

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า whitebeam
Back to top