ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

whiplike

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *whiplike*, -whiplike-

whiplike ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
whiplike (adj.) เหมือนแส้

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า whiplike
Back to top