ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

whinny

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *whinny*, -whinny-

whinny ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
whinny (vi.) (ม้า) ส่งเสียงร้องเบาๆ Syn. neigh, nicker, whicker
whinny (n.) เสียงร้องของม้า See also: เสียงม้าร้อง
English-Thai: HOPE Dictionary
whinny(วิน'นี) vi. vt. (ม้า) ส่งเสียงดีใจ,n. เสียงร้องดีใจของม้า,เสียงม้าร้อง
English-Thai: Nontri Dictionary
whinny(n) เสียงม้าร้อง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Now whinny.ตอนนี้ เสียงร้องอย่างม้า
I said whinny!ฉัน กล่าวว่า เสียงร้องอย่างม้า !

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า whinny
Back to top