ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

whinchat

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *whinchat*, -whinchat-

whinchat ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
whinchat (n.) นกขนาดเล็กที่มีอกสีเหลืองและหางส่วนล่างสีขาว See also: มีในแถบยุโรปและเอเชีย ชื่อละตินคือ Saxicola rubetra

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า whinchat
Back to top